Rozdział I. Informacje Ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://easyfiore.com/, prowadzony przez FIORE Gernand, Biernacki i Tomas Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopernika 53A, 90-553 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000069694, NIP: 727-23-59-026, REGON: 471994197, (zwaną dalej Fiore lub Sprzedającym), prowadzi sprzedaż hurtową towarów pończoszniczych i bieliźniarskich produkowanych przez Sprzedającego.
 2. Kupującym (zwanym również „Klientem”) może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 1 kodeksu cywilnego i prowadzi aktywną działalność gospodarczą, a wszystkie dane przez niego wprowadzone na stronie http://easyfiore.com/ są prawdziwe i zgodne z aktualnymi danymi zawartymi w rejestrach i ewidencjach.
 3. Przedmiotem niniejszego regulaminu sklepu internetowego, zwanego dalej: Regulaminem, jest ustalenie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym Umowy sprzedaży Towarów, jak również zasady świadczenia usług elektronicznych związanych z prowadzeniem strony internetowej http://easyfiore.com/.
 4. Niniejsze postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich Umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego od dnia 23.08.2017 i wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią – tj. poprzez stronę internetową http://easyfiore.com/. W zakresie wejścia w życie niniejszego Regulaminu w odniesieniu do zarejestrowanych Klientów stosuje się odpowiednio postanowienie zawarte w Rozdziale XII ust. 6. Regulaminu.
 5. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień Regulaminu może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Fiore wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie http://easyfiore.com/ kierowane przez Fiore do odbiorców i potencjalnych Klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
 7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, znaków towarowych, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz Regulaminem materiałów marketingowych Fiore, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Fiore zastrzega, iż do korzystania ze wskazanych praw własności przemysłowych oraz praw autorskich niezbędne będzie zawarcia odrębnej umowy licencyjnej.
 8. Klient wyraża zgodę na stosowanie mechanizmu plików "cookies", wykorzystywanego przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 9. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to Przeglądarka Internet Explorer wersja 8 lub nowsza, Fire Fox i Chrome wersja 25 lub nowsza, a także posiadanie dostępu do sieci Internet oraz adresu poczty elektronicznej.

Rozdział II. Definicje

 1. Czas Realizacji Zamówienia – oznacza czas niezbędny do przygotowania zamówienia do wysyłki za pośrednictwem kuriera lub odbioru własnego przez Klienta.
 2. Czas Dostawy – oznacza czas niezbędny dla doręczenia wysłanego za pośrednictwem kuriera zamówienia Klientowi pod warunkiem wyboru przez Klienta sposobu dostawy określonego w Rozdziale VII ust. 1 lit a). Regulaminu.
 3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej, Towaru określonego w zamówieniu.
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Klient – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 9. Outlet – część domeny http://easyfiore.com/, znajdująca się pod zakładką Outlet, oferująca możliwość zawarcia umowy sprzedaży na preferencyjnych warunkach cenowych z uwagi na ograniczony zakres Towarów pochodzących z końcówek kolekcji z ubiegłych oraz aktualnych sezonów, zarówno w I jak i II gatunku, występujących w niepełnych rozmiarach lub zastępczych opakowaniach oraz Towarów nierotujących, a także Towarów objętych promocjami.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego i założenia Konta Klienta.
 12. Sprzedający – oznacza FIORE Gernand, Biernacki i Tomas Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopernika 53A, 90-553 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000069694, NIP: 727-23-59-026, REGON: 471994197, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 13. Sklep – oznacza internetową hurtownię Towarów prowadzoną pod domeną http://easyfiore.com/
 14. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedający prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie http://easyfiore.com/.
 15. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedającego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na zasadach określonych w Regulaminie między Klientem a Sprzedającym.

Rozdział III. Rejestracja, zakładanie, prowadzenie i usuwanie Konta Klienta

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, konieczna jest Rejestracja Klienta i założenie przez niego Konta Klienta.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Login i Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Po dokonaniu Rejestracji, Regulamin może być pobrany przez Klienta w dowolnym momencie w formacie pliku pdf.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku, Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedającemu lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą wysłanie formularza rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym. Warunkiem Rejestracji i założenia Konta Klienta jest dokonanie aktywacji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny w ciągu 24 godzin od jego przesłania. Jeśli Klient w tym czasie nie aktywuje linku, nie zostanie dokonana Rejestracja.
 7. Po dokonaniu aktywacji linku przez Klienta, zgodnie z ust. 6 powyżej, Sprzedający dokonuje autoryzacji Konta Klienta, w szczególności sprawdza poprawność wprowadzonych przez niego danych i w razie wątpliwości, może żądać od Klienta uzupełnienia lub poprawienia przesłanych danych. Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania przesłania dokumentów potwierdzających rejestrację Klienta w odpowiednich rejestrach, ewidencjach i urzędach fiskalnych w celu potwierdzenia prawidłowości jego danych identyfikacyjnych pod rygorem odmowy założenia Konta Klienta lub usunięcia założonego już Konta Klienta.
 8. Po dokonaniu autoryzacji Konta Klienta przez Sprzedającego, Klient otrzymuje wiadomość na podany przez niego adres poczty elektronicznej o dokonaniu autoryzacji Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 9. Klient jest zobowiązany do nieudostępniania danych niezbędnych do logowania w Sklepie osobom nieuprawnionym oraz ich starannego przechowywania, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 10. Po założeniu Konta Klienta, Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania adresów dostawy do osobistej książki adresowej, dodawania towarów do ulubionych, pobierania materiałów udostępnionych Klientowi, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień oraz śledzenia wysłanych przesyłek wybranych kurierów, sprawdzania stanów magazynowych, pobrania cennika Towarów, możliwość pobrania oraz wglądu w opisy Towarów i kody Towarów.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym Sprzedający może usunąć Konto Klienta w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania, z tym zastrzeżeniem, że termin usunięcia Konta Klienta może być przedłużony przez Sprzedającego do czasu uregulowania przez Klienta wszystkich zobowiązań wobec Sprzedającego wynikających z zawartych Umów sprzedaży lub Regulaminu.
 12. Sprzedający jest uprawniony do usunięcia Konta Klienta, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub Załącznika nr 1 do Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu. Sprzedający może także zablokować dostęp do Konta Klienta w przypadku braku akceptacji przez niego treści Regulaminu. Przed usunięciem Konta Klienta lub jego zablokowaniem, Sprzedający wysyła do Klienta wiadomość drogą elektroniczną informację o zamiarze zablokowania lub usunięcia Konta Klienta w wyznaczonym terminie. Jeśli Klient nie zaprzestanie działania lub zaniechania stanowiących przyczynę usunięcia lub zablokowania Konta Klienta we wskazanym terminie, Sprzedający usuwa lub blokuje Konto Klienta i zawiadamia o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta.
 13. Konto Klienta może być usunięte przez Sprzedającego po upływie 1 roku od czasu ostatniej aktywności Klienta w Sklepie Internetowym.

Rozdział IV. Ceny

 1. Ceny widniejące na Stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie informację handlową, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero w chwili potwierdzenia realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale V ust. 6 Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega, że w przypadku Klientów mających siedzibę poza krajami należącymi do Unii Europejskiej, mogą być wprowadzone minimalne kwoty zamówienia warunkujące możliwość jego realizacji. Minimalne kwoty zamówienia dla Klientów mających siedzibę poza krajami należącymi do Unii Europejskiej będą wskazywane na Stronach Sklepu Internetowego i mogą ulegać zmianom.
 3. Ceny wszystkich widocznych na Stronach Sklepu Internetowego Towarów podawane są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT, a także ewentualne cła, akcyzy i inne daniny publiczne obowiązujące w kraju Klienta, a także koszty Dostawy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na Stronie Sklepu Internetowego, w szczególności w związku ze zmianą kursu walut, wynagrodzeń, cen materiałów, z kryzysami energii, zmianami przepisów prawa, a także zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na Stronie Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. W przypadku sprzedaży promocyjnej, outletowej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Cena widoczna przy Towarze obowiązuje wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Stronę Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na Stronie Sklepu Internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Kupującego, a w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od zawartej umowy – zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 8. W przypadku zmiany przez Sprzedającego cen towarów, sprzedawanych w Sklepie Internetowym, po zawarciu przez Strony Umowy sprzedaży, Kupujący ma prawo odstąpienia od Umowy.

Rozdział V. Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany, określając jego rozmiar, kolor oraz ilość. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia przechodzi do „KOSZYKA” i składa wstępnie zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedającego, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMÓW”.
 3. W każdym zamówieniu Klient musi wskazać następujące dane: ilość sztuk Towaru z danego modelu, koloru i rozmiaru, adres dostawy, sposób wysyłki, adres płatnika, sposób zapłaty. Klient może dodać komentarz do zamówienia, a także wprowadzić numer posiadanego kuponu rabatowego wybierając polecenie „ZREALIZUJ KUPON”. Po wprowadzeniu wszystkich tych danych, Klient w celu złożenia ostatecznego zamówienia musi wybrać polecenie „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenia realizacji zamówienia. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. W potwierdzeniu realizacji zamówienia, Sprzedający określa: zamówione Towary, ich ilość i cenę, Czas Realizacji Zamówienia, Czas Dostawy oraz termin oraz sposób płatności ceny przez Klienta.
 7. Sprzedający zastrzega, że ma prawo odmówić potwierdzenia realizacji zamówienia bez wskazywania przyczyny, przy niezwłocznym poinformowaniu Klienta o odmowie realizacji zamówienia.

Rozdział VI. Płatności

 1. Płatność za zamówione Towary, obejmująca ewentualnie także koszty jego Dostawy, może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:
  1. Płatność na rachunek bankowy Sprzedającego (przed wysyłką towarów):
   1. w walucie Euro – na numer rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedającego w mailu potwierdzającym realizację zamówienia (paczka wysyłana jest do Kupującego po uznaniu konta Sprzedającego)
   2. w walucie Złoty Polski – na numer rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedającego w mailu potwierdzającym realizację zamówienia (paczka wysyłana jest do Kupującego po uznaniu konta Sprzedającego)
  2. Płatność elektroniczna kartą kredytową w systemie PayPal (przed wysyłką towarów)
  3. Płatność gotówkowa przy odbiorze Towarów wyłącznie w siedzibie Sprzedającego i wyłącznie w walucie Złoty Polski
  4. Płatność gotówkowa za pobraniem przy dostawie na terenie Polski i wyłącznie w walucie Złoty Polski
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty Dostawy oraz ewentualne koszty manipulacyjne związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej oraz ewentualnymi daninami publicznymi (cło, podatki, akcyza itp.).
 3. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 4. Sprzedający może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. Wszelkie dodatkowe zastrzeżenia, zmieniające podstawowe warunki i formy płatności, winny być poczynione w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę równoważną formie pisemnej strony uważają formę wiadomości e-mail przesłaną drogą poczty elektronicznej.
 5. Wykluczone jest ustanawianie na nabytych towarach zastawu oraz innych obciążeń przed wydaniem towaru Klientowi.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia przez Klienta ceny towaru w całości.
 7. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie określonym w potwierdzeniu realizacji zamówienia, Sprzedający wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający może odstąpić od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 8. W przypadku uzasadnionego i zgodnego z prawem odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą cenę w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania od Klienta przesłanych na jego koszt Towarów, których dotyczyło odstąpienie od umowy.

Rozdział VII. Dostawa

 1. Dostawa zamówionych przez Klienta Towarów odbywa się na warunkach reguły EX WORKS (Incoterms® 2010) przy czym Klient przy składaniu zamówienia może wybrać jeden z dwóch sposobów dostawy:
  1. dostawa przez kuriera wybranego przez Sprzedającego
  2. albo odbiór własny
  chyba że Strony na etapie składania zamówienia uzgodnią inny sposób dostawy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Sprzedający może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu orientacyjną informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia (Czas Realizacji Zamówienia). Orientacyjny Czas Dostawy może być wskazany w odniesieniu do każdego z Towarów na Stronie Sklepu Internetowego jedynie dla niektórych usług kurierskich.
 3. Warunkiem terminowej realizacji zamówienia i jego wysyłki jest terminowe uiszczenie całości ceny za Towary zgodnie z postanowieniem ust. 1 w Rozdziale VI.
 4. Sprzedający nie zapewnia terminowości Dostaw w okresie przestoju technologiczno-produkcyjnego mającego miejsce każdego roku od dnia 23 grudnia do dnia 6 stycznia oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca, a także w innych terminach wskazanych z wyprzedzeniem na Stronach Sklepu Internetowego.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Kuriera wybranego przez Sprzedającego na adres wskazany w formularzu zamówienia albo przygotowane do odbioru przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną w magazynie Sprzedającego w terminie ustalonym ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient jest zobowiązany żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.
 7. Sprzedający dołącza do przesyłki będącej przedmiotem zamówienia fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

Rozdział VIII. Zasady składania reklamacji

 1. Strony zgodnie wyłączają rękojmię za wady fizyczne Towarów.
 2. Klient jest zobowiązany do zbadania paczki zawierającej Towary i jej otworzenia w obecności dostarczającego ją kuriera w celu jej sprawdzenia. W razie istnienia widocznych uszkodzeń paczki lub Towarów (np. rozdarty karton; zerwana taśma z logiem FIORE, wgnieciony karton, otwarta paczka, zamoczone, zniszczone kartony, itp.), a także braków ilościowych, Klient jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody udostępnionego przez kuriera i podpisania go wraz z kurierem, zawierającego opis uszkodzeń lub braków Towarów.
 3. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania Umowy wygasają wskutek przyjęcia paczki zawierającej Towar przez Klienta bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń Towarów w chwili wydania paczki. W takim przypadku Klient jest zobowiązany zgłosić na piśmie reklamację zgodnie z ust. 5 i 6 poniżej, nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia paczki lub Towaru, pod warunkiem jednak, że Klient udowodni, że szkoda powstała przed wydaniem Towaru Klientowi.
 4. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji.
 5. W celu usprawnienia procesu zgłaszania reklamacji, Klient zobowiązany jest złożyć reklamację na formularzu reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnym na stronie Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest wskazać dane wymagane w formularzu reklamacyjnym, w szczególności oznaczenie swojej firmy, numer faktury i numer zamówienia. Sprzedający może także zażądać od Klienta odpowiednich dokumentów uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia, protokół szkody). Skan wypełnionego i podpisanego formularza reklamacyjnego wraz z dodatkowymi dokumentami, Klient zobowiązany jest przesłać drogą poczty elektronicznej na następujący adres Sprzedającego: easyfiore@fiore.pl.
 6. Sprzedający może zażądać od Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, a także udostępnienia zawartości paczki, Towarów w stanie nieużywanym, oryginalnego kartonu wysyłkowego i opakowania Towarów w celu ich sprawdzenia. Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne dla Sprzedającego i przechowywane aż do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Wszelkie koszty związane z przesłaniem do Sprzedającego niezbędnych dokumentów, Towarów, kartonów i opakowań na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, ponosi Klient.
 7. Jeżeli reklamację wniosła osoba nieuprawniona albo reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej w ust. 5 lub 6, Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia. Termin, o którym mowa ust. 4, ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia reklamacji przez Klienta.

Rozdział IX. Outlet

 1. Niniejszy rozdział zawiera zasady zawierania umowy sprzedaży w ramach subdomeny outlet.easyfiore.com, stanowiącej integralną część Strony Internetowej Sklepu. Do umów sprzedaży zawieranych w ramach Outletu zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu, chyba że zostały odmiennie uregulowanie w postanowieniach niniejszego Rozdziału.
 2. W Outlecie sprzedawane są Towary w preferencyjnych cenach w związku z ograniczonym zakresem Towarów:
  1. pochodzących z końcówek kolekcji z ubiegłych oraz aktualnych sezonów, zarówno w I jak i II gatunku,
  2. występujących w niepełnych rozmiarach lub zastępczych opakowaniach
  3. nierotujących
  4. objętych promocjami.
 3. Dostęp do zakładki Outlet mają wyłącznie Klienci zarejestrowani na Stronie Sklepu Internetowego, dla których prowadzone jest aktywne Konto Klienta.
 4. Do składania zamówień w ramach Outletu zastosowanie znajdują postanowienia Rozdziału VI z tym zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. KOSZYK w przypadku zamówienia przez Klienta Towarów ze Strony Sklepu Internetowego oraz Outletu będzie podzielony na dwie wizualnie wyodrębnione części.
 5. Towary ofertowane w Outlecie nie są dostępne na Stronie Sklepu Internetowego. Przy każdym Towarze w Outlecie zawarty jest jego opis oraz stan magazynowy.
 6. Z uwagi na ograniczony charakter Towarów oferowanych w Outlecie, w przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji zawierającej wymianę Towaru, Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli nie ma możliwości wymiany Towaru z uwagi na wyczerpanie się zapasu Towarów, proponując w szczególności zwrot zapłaconej ceny lub wymianę na inny Towar uzgodniony z Klientem.

Rozdział X. Usługi świadczone drogą elektroniczną i zobowiązania Klienta

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter;
  3. Prowadzenie Konta Klienta;
  4. Materiały do pobrania;
  5. Powiadomienie o dostępności Towarów.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedającego. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, a także podmiot niebędący Klientem, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu. Podmiot niebędący Klientem dokonując subskrypcji Newslettera, akceptuje postanowienia Regulaminu dotyczące tej usługi. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na podany adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach lub usługach w ofercie Sprzedającego, o dostępnych promocjach Towarów oraz życzenia okolicznościowe. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego lub podmiot przez niego upoważniony do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Konto Klienta prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale III niniejszego Regulaminu.
 10. Usługa Materiały do pobrania polega na udostępnieniu przez Sprzedającego plików, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz Regulaminem materiałów marketingowych Fiore, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając przycisk Materiały do pobrania w zakładce Moje Konto.
 11. Usługa Powiadomienie o dostępności polega na poinformowaniu na żądanie Klienta o ponownej dostępności w Sklepie Internetowym określonych Towarów. Usługę tę Klient może uruchomić poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO ULUBIONYCH I POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI” znajdującego się obok żądanego Towaru, w przypadku braku jego dostępności w Sklepie Internetowym.
 12. Klient zobowiązuje się do korzystania z Sklepu Internetowego oraz Konta Klienta w sposób:
  1. nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mających związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  2. posiadających charakter obraźliwy bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, zawierających słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  3. niepozostający w sprzeczności z interesem Sprzedającego;
  4. nienaruszający w inny sposób postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów, przepisów obowiązującego prawa, norm społecznych lub obyczajowych.
 13. Klient zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek firmy Sprzedającego oraz niepodejmowania działań, które mogą narażać Sprzedającego na utratę renomy i wypracowanej pozycji na rynku dokonując sprzedaży detalicznej Towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu.
 14. Klienta zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o jakiekolwiek zmianie dany podanych przy zakładaniu Konta Klienta, w szczególności nazwy, adresu oraz adresu poczty elektronicznej.

Rozdział XI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedający.
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedającemu podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 4. Klient, który przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 6. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy Towaru, jak również firmie wysyłającej Newsletter, na co Klient wyraża zgodę.
 8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności następującemu podmiotowi: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) zgodnie z umową zawartą pomiędzy tym podmiotem a Sprzedającym.

Rozdział XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub usług świadczonych na podstawie Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 4. Prawem właściwym dla każdej Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego oraz umów świadczenia usług na podstawie Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polski, a w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania każdej Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, umów świadczenia usług na podstawie Regulaminu oraz innych postanowień Regulaminu, Strony poddają pod wyłączną jurysdykcję polskich sądów powszechnych właściwych dla siedziby Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania nowej treści Regulaminu na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje wszystkich Klientów na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą widocznej informacji na głównej Stronie Internetowej Sklepu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, co skutkuje usunięciem Konta Klienta z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia. Jeśli Klient nie potwierdzi akceptacji treści nowego Regulaminu w sposób wymagany przez Stronę Internetową Sklepu, jego Konto Klienta zostanie zablokowane przez Sprzedającego do czasu wyrażenia zgodny na treść nowego Regulaminu.
 7. Integralną częścią Regulamin są jego załączniki w postaci:
  1. Załącznik nr 1 – Regulamin Korzystania z materiałów marketingowych Fiore
  2. Załącznik nr 2 – Formularz reklamacyjny
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2017

Załącznik nr. 1

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH FIORE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej easyfiore.com w zakresie dotyczącym warunków korzystania z materiałów marketingowych udostępnionych przez FIORE Gernand, Biernacki i Tomas Sp. J. z siedzibą w Łodzi, zwaną dalej Fiore, w zakładce Materiały do pobrania.
 2. Akceptując warunki regulaminu korzystania z materiałów marketingowych, Kupujący zawiera z Fiore umowę licencji niewyłącznej i ograniczonej o treści wynikającej z poniższych postanowień.
 3. Fiore oświadcza, że dysponuje wyłącznymi uprawnieniami do zawarcia umowy licencji, w tym stosownymi prawami autorskim majątkowymi oraz licencjami, w zakresie przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Fiore udziela nieodpłatnie Kupującemu licencji niewyłącznej i ograniczonej do każdego z materiałów marketingowych umieszczonych w zakładce Materiały do pobrania zwanych dalej Materiałami, w szczególności do:
  1. zdjęć produktowe z logotypem (przody opakowań);
  2. zdjęć produktowe bez logotypu;
  3. banerów zawierających zdjęcia wizerunkowe;
  4. katalogów w formacie PDF;
  5. tabeli rozmiarów;
  6. tabeli kolorów;
  przy czym licencja jest ograniczona czasowo do chwili usunięcia przez Fiore konkretnego Materiału z zakładki Materiały do pobrania. W przypadku usunięcia Materiału przez Fiore z zakładki Materiały do pobrania umowa licencji wygasa, przy czym Fiore poinformuje Kupującego o zamiarze usunięcia określonego materiału z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Licencja jest udzielona pod warunkiem, że każdy z Materiałów wykorzystywanych przez Kupującego będzie oznaczony aktualnym logotypem Fiore udostępnionym na stronie internetowej lub informacją zamieszczoną na/obok Materiału, że wszelkie prawa są zastrzeżone na rzecz Fiore.
 6. Fiore udziela Kupującemu licencji do Materiałów określonych w pkt 4 powyżej w celu promocji i sprzedaży produktów marki Fiore wyłącznie w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. utrwalanie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszystkich znanych nośnikach, w szczególności utrwalanie techniką analogową, cyfrową oraz optyczną,
  2. zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w szczególności zwielokrotnianie techniką analogową, cyfrową oraz optyczną,
  3. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, Internetu, baz danych lub systemów i platform elektronicznych Zamawiającego, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, w szczególności wykorzystanie na potrzeby stron i sklepów internetowych oraz portali Kupującego Business-to-Business, Business-To-Consumer, platform aukcyjnych, serwisów społecznościowych, blogów, reklam w Internecie, newsletterów, katalogów i broszur elektronicznych,
  4. w zakresie rozpowszechniania Materiałów, w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowaniu Materiałów, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w katalogach, folderach oraz na strona internetowych itp.
 7. Licencja obejmuje prawo do korzystania z Materiałów wyłącznie w całości w postaci udostępnionej przez Fiore, a Kupujący nie może wprowadzać do Materiałów żadnych zmian. Każda modyfikacja któregokolwiek z udostępnionych Materiałów, zarówno co do formy graficznej czy też treści, wymaga pisemnej zgody Fiore.
 8. Kupujący nie ma prawa bez pisemnej zgody Fiore przenosić na inne podmioty praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jak również nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Materiałów.
 9. Fiore może rozwiązać umowę licencji ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Kupującego któregokolwiek z warunków licencji, w szczególności wynikających z punktu 4 – 8 powyżej. Ponadto w przypadku naruszenia przez Kupującego któregokolwiek z obowiązków wynikających z warunków licencji określonych w niniejszym Regulaminie, Fiore może naliczyć Kupującemu karę umowną w wysokości 10 000 zł, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Fiore odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w razie gdy wysokość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 10. W przypadku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia z jakiejkolwiek przyczyny, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania rozpowszechniania udostępnionych uprzednio Materiałów oraz do usunięcia wszystkich pobranych plików zawierających Materiały. W przypadku stwierdzenia przez Fiore, że Kupujący w dalszym ciągu korzysta z Materiałów pomimo rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia, Kupujący zapłaci Fiore karę umowną w wysokości 10 000 zł, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Fiore odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w razie gdy wysokość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 11. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Fiore.
 12. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr. 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Drogi Kliencie,
W celu złożenia reklamacji i usprawnienia procesu jej rozpatrywania, prosimy o szczegółowe wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową na adres easyfiore@fiore.pl. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem, w szczególności rozdziałem VIII dotyczącym zasad składania reklamacji.NAZWA FIRMY
NUMER ZAMÓWIENIA
NUMER FAKTURY
Data odbioru towaruOtrzymana liczba kartonów
Otrzymana liczba paczek
Czy paczka była uszkodzona? Proszę zaznaczyć odpowiedź: TAK / NIE
Jakie uszkodzenia paczki zostały stwierdzone? Proszę wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi TAK w poprzednim pytaniu. Proszę zaznaczyć odpowiedź: otwarta paczka / pogniecione kartony / wgięte kartony / porwane kartony / zamoczone kartony / zniszczone kartony / inne
……………………………………………………………………………………………………………………..
Numer protokołu zniszczenia spisanego w obecności kuriera.(Można przesłać zdjęcie lub skan)
Przyczyna reklamacji – (zaznaczyć i wypełnić odpowiednie pola poniżej) 1. Niezgodność otrzymanego towaru z zamówieniem - za mało sztuk, za dużo sztuk, zły kolor, zły rozmiar, niezamawiany produkt, puste opakowanie
2. Wady produktu


1. Niezgodność otrzymanego towaru z zamówieniem

ZAMÓWIONE OTRZYMANE
Produkt zamówiony Kod produktu Rozmiar zamówiony Kolor zamówiony Ilość zamówiona Produkt otrzymany Rozmiar otrzymany Kolor otrzymany Ilość otrzymana
                 
                 
                 
                 

2. Wady produktu

Produkt reklamowany Kod produktu Rozmiar Kolor Ilość reklamowana Przyczyna reklamacji Data i okoliczności ujawnienia się wady Opis wady lub dowody istnienia wady
               

ŻĄDANIA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Data i podpis …………………………………………………………………………….